1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
2. Partene
Selger er DATEKA AS, Ryensvingen 2B, post@dateka.no, 0047 22886820, Org.nr: 983619347, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.
3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer ikke frakt av varen. Det skal være spesifisert om prisen er med eller uten Mva.Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.
4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.
6. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått
varene levert i tråd med punkt 6.
8. Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til
angrerettloven.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I
fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag
forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden
for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, epost
eller brev).
Angrefristen begynner å løpe:
Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen
fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før
avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende
gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten.
Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper
angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14
dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å
returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal
dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14
dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til
å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem
dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.
9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og
dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i
forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve
oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel epost).
Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve
oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom
oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til
kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper
likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme
kravet.
Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å
levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen
tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder
dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har
underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var
avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at
kjøperen fikk vite om leveringen.
10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller
burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har
alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt
oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler
av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan
kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde
kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet
og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan
likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder
selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i
utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer
at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og
kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik
mangelens betydning for kjøperen.
Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er
uvesentlig.
11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke
skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av
avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved
uavhentede varer.
Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper
selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig
mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt.
Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen,
kan selger heve kjøpet.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av
kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående
varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret
skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke
belastes kjøpere under 18 år.
12. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen
allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i
kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.
13. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
14. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.